Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met St. Elan Training betreffende individuele deelname aan cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding. Hierna te noemen ’training’.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen St.Elan Training en de deelnemer of de organisatie waar de deelnemer werkzaam is, hierna te noemen ‘de opdrachtgever’, komt tot stand door ondertekening door de deelnemer c.q. de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijfformulier.

Artikel 3 Annulering door de deelnemer c.q. de ‘opdrachtgever’
1. De deelnemer c.q. de opdrachtgever heeft het recht deelname aan een training te annuleren per aangetekend verzonden brief.
2. Annulering kan tot 6 weken voor aanvang van de training kosteloos geschieden.
3. Bij annulering korter dan 6 weken voor aanvang van de training is de deelnemer c.q. de opdrachtgever verplicht 100 % van de trainingskosten te vergoeden.
4. De deelnemer c.q. de opdrachtgever heeft recht op de wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen.

Artikel 4 Annulering door St. Elan Training
Elan Training heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de training te annuleren. De deelnemer c.q. de opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van reeds betaalde trainingskosten.

Artikel 5 Vervanging
De deelnemer c.q. de opdrachtgever kan in plaats van de aangemelde deelnemer een ander aan de cursus laten deelnemen indien de vervanging voor de aanvangsdatum van de training wordt medegedeeld. Vervanging na het begin van de training is niet meer toegestaan.

Artikel 6 Betaling
1. De deelnemer c.q. de opdrachtgever dient de verschuldigde trainingskosten te voldoen uiterlijk 14 dagen na facturering op de door St. Elan Training aangegeven wijze.
2. De verblijfskosten evenals de literatuur zijn bij de trainingskosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Klachtenregeling Elan Training

Deze klachtenregeling omvat de behandeling, het onderzoek en de afdoening van klachten ten aanzien van de gedragingen van Elan Training of een aan Elan Training gerelateerdere medewerker, in dienst van de organisatie.

1 DOEL VAN DE REGELING

1. Met deze klachtenregeling worden de volgende doelen nagestreefd:
a. de kwaliteit van de diensten van Elan Training vergroten;
b. de positie van de opdrachtgever en de klant ten aanzien van de dienstverlening verbeteren.
2. Daarnaast heeft de regeling een duidelijk intern gericht doel, namelijk de gewenste of noodzakelijke gedragswijzigingen van een ieder die werkzaamheden verricht voor Elan Training, ongeacht of hij of zij in dienst is van Elan Training of ingehuurd te bewerkstelligen.
3. Deze doelen worden gerealiseerd door een kwalitatief goede behandeling van ingediende klachten en de terugkoppeling van informatie hierover aan alle betrokkenen.

2 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Elan Training: gevestigd Geersbroekseweg 4 4851 RE Ulvenhout
b. Klacht: iedere uiting van ongenoegen door de klant waarop deze kennelijk een reactie verwacht, over een gedraging, handeling of nalaten door een medewerker van of bevoegd handelend persoon namens Elan Training.
c. Medewerker: een ieder die werkzaamheden verricht voor Elan Training, ongeacht of hij of zij in dienst is van Elan Training of ingehuurd.
d. Ontvanger: een medewerker van Elan Training, die de klacht in ontvangst neemt.
e. Klager: degene die een klacht indient.
f. Beklaagde: degene op wie de klacht betrekking heeft.

Artikel 2. Behoorlijke behandeling
Elan Training draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over haar gedragingen.

3 DE BEHANDELING VAN KLACHTEN

Artikel 1. Indienen van een klacht
1. De klager dient een klacht schriftelijk en ondertekend in bij Elan Training.
2. Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond door de ontvanger een verslag gemaakt, dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan de klager een afschrift ontvangt.
3. Een klacht als genoemd onder 3.2. wordt pas na ondertekening van het verslag in behandeling genomen.
4. De klacht bevat:
a. de naam en het adres van de klager en eventueel diens wettelijke vertegenwoordiger;
b. de dagtekening;
c. een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft.
5. Indien de klacht in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de klager zorg te dragen voor een vertaling.
6. Elan Training kan besluiten een schriftelijke klacht niet te behandelen, indien de klacht niet aan het eerste, tweede of derde lid voldoet, mits de klager van de onvolkomenheid van de klacht op de hoogte is gebracht én klager in de gelegenheid is gesteld, de klacht binnen twee weken na berichtgeving van de onvolkomenheid aan te vullen.

Artikel 2. Interventie
1. Zodra Elan Training naar tevredenheid van de klager aan diens klacht is tegemoet gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement voor de desbetreffende klacht.
2. Aan de klager wordt op verzoek schriftelijk medegedeeld dat Elan Training ervan uitgaat dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.
3. Indien de klager niet tevreden blijkt over deze afhandeling van zijn/haar klacht, zal deze alsnog volgens dit reglement worden behandeld.

Artikel 3. Ontvangstbevestiging
1. Elan Training bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 8 werkdagen.
2. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
a. de afhandelingstermijn;
b. de contactpersoon;
c. de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.
3. Elan Training zendt een klacht die niet voor haar bestemd is zo spoedig mogelijk terug aan de klager.

Artikel 4. Onpartijdige klachtenbehandeling/klachtenregeling
1. De behandeling van de klacht geschiedt door de eigenaar van Elan Training, tenzij:
a. deze zelf onderwerp is van de klacht;
b. deze de behandeling niet kan of wenst uit te voeren.
2. Indien lid 7.1. van toepassing is, wordt de behandeling van de klacht overgedragen aan een medewerker of derde die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.
Als klager niet akkoord gaat met de uitkomst van de in Artikel 4.2 genoemde behandeling van de klacht, kan klager een aangetekend beroep indienen. Elan Training zal dan een onafhankelijke mediator of advocaat inschakelen.

Artikel 5. Niet verplicht in behandeling nemen
1. Elan Training is niet verplicht de klacht te behandelen indien de klacht betrekking heeft op een gedraging:
a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is behandeld;
b. die langer dan 3 maanden vóór indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
c. die voor het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie is voorgelegd;
d. zolang ter zake van dezelfde klacht een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.
2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 6. Toezendingsplicht beklaagde
Aan de beklaagde, wordt een afschrift van de klacht alsmede van de daarbij behorende stukken meegezonden.

Artikel 7. Hoorplicht
1. De klager en de beklaagde worden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.
2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.
4. Aan de klager wordt op verzoek een afschrift van het verslag toegezonden.

Artikel 8. Afhandelingstermijn
1. De totale klachtenprocedure duurt niet langer dan zes weken.
2. Wordt het onderzoek vertraagd, dan worden de klager en de beklaagde hierover door de klachtbehandelaar geïnformeerd, waarbij de reden van de vertraging wordt aangegeven.

Artikel 9. Afhandeling
1. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen naar het onderzoek van de klacht.
2. Bij aangetekend beroep door klager behandeld door een onafhankelijke derde, zijnde een mediator of een advocaat, kan na uitspraak geen bezwaar meer ingesteld worden.

Scroll Up