Indicaties aanvragen bij het UWV

Indicaties aanvragen bij het UWV (1-daagse cursus + terugkom middag)
Een goed klantbeeld, steeds belangrijker voor gemeenten!

Cursus: Indicaties aanvragen bij het UWV

Een goed klantbeeld, steeds belangrijker voor gemeenten!
Na 5 jaar participatiewet zijn de meeste gemeenten zich ervan bewust dat een goed klantbeeld noodzakelijk is om werkzoekenden te bemiddelen naar betaald werk. Het in beeld brengen van personen met een arbeidsbeperking wordt nog steeds als lastig ervaren. Er wordt vaak teveel gemedicaliseerd en te weinig gevraagd naar voorwaarden waaronder de persoon kan werken. Inzet van medische onderzoeken wordt dan als oplossing gezien. In 80% van de gevallen is medische onderzoek niet noodzakelijk. Werkzoekenden zijn, met de juiste vraagstelling, vaak prima in staat om aan te geven welke belemmeringen ze ervaren in arbeid. een werkzoekende zelf kan verwoorden wat de belemmeringen zijn in arbeid. In de training “Het in beeld brengen van Participatiewet klanten” worden cursisten zowel theoretisch als praktisch getraind om personen, die vallen onder de Participatiewet, methodisch in beeld te krijgen. Na de training is de cursist beter in staat om de klanten die onder de Participatiewet beter in beeld te brengen.
 
Het in beeld brengen van klanten met een arbeidsbeperking is niet eenvoudig. Naast steeds veranderende wetgeving is het belangrijk om de voorwaarden voor werk in beeld te krijgen door te dé-medicaliseren.

Als medewerker van gemeente of externe ondersteuner wil je klanten met een arbeidsbeperking (ziekte/aandoening) zo goed mogelijk ondersteunen naar betaald werk. Om een duurzame plaatsing te realiseren moet het klantbeeld helder zijn. Pas als het klantbeeld helder is, kan bepaald of een indicatie (participatiewet) aangevraagd moet worden. Dit met als doel om de juiste instrumenten in te zetten naar betaald werk. In de training “Het in beeld brengen van Participatiewet klanten” krijg je de handvatten die hiervoor nodig zijn.

Indicaties binnen de Participatiewet
In de participatiewet zijn drie verschillende indicaties opgenomen. De indicatie banenafspraak, indicatie advies beschut werk en de medische urenbeperking. Voor een grote groep werkzoekenden is het hebben van een indicatie noodzakelijk om passend werk te verkrijgen. Kennis over de veranderende wetgeving, de manier van indiceren door UWV en gericht uitvragen van klanten is noodzakelijk.

Een indicatie aanvragen is niet eenvoudig
Gemeenten en andere partijen in het werkveld geven aan dat ze moeite hebben om in te schatten welke klant voor welke indicatie in aanmerking komt. Daarnaast is het niet duidelijk welke informatie van toegevoegde waarde is voor het UWV. De meeste informatie en trainingen over de Participatiewet gaan uitsluitend over onderwerpen zoals de banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten, het landelijke doelgroep register, loonkostensubsidie e.d.
Kennisoverdracht over hoe, voor wie en wanneer je een indicatie moet aanvragen zijn beperkt voor handen. Elan Training biedt daarom deze training om klanten beter in beeld te brengen en om te achterhalen welke indicatie je wel of niet je kan aanvragenvoor je klant.

Cursuslocatie: Op aanvraag en alleen incompany
Niveau: MBO-HBO
Cursusduur: 2 dagen (3 dagdelen)
Groepsgrootte: 8-12 deelnemers
Afronding: Certificaat van deelname

Startdata:

➔   Deze cursus wordt alleen in-company aangeboden.   •   De startdatum wordt in overleg vastgesteld


Voor wie is de cursus ‘Indicaties aanvragen bij het UWV’ bedoeld?

De cursus is ontwikkeld voor medewerkers van gemeenten en iedereen die actief betrokken is bij het ondersteunen van mensen met een arbeidsbeperking zoals jobcoaches, trajectbegeleiders, werkcoaches, arbeidsdeskundigen, docenten speciaal en passend onderwijs, ambulant begeleiders, werkcoaches, medewerkers SW bedrijven en uitvoerenden in gezondheidszorg.

Toelatingseisen

Vooropleiding: MBO-4 of HBO

Wat leer je?

Na de cursus heb je kennis en handvatten gekregen om klanten professioneel te ondersteunen bij het indienen van een indicatie aanvraag. Je bent vooraf in staat om een goede inschatting te maken of het indienen van een aanvraag zinvol is en weet waar rekening mee te houden. Het aantal positieve beslissingen zal toenemen zodat klanten beter en sneller richting betaald werk worden geholpen.

Deze cursus wordt alleen in-company aangeboden.
De startdatum wordt in overleg vastgesteld.

Voor meer informatie kun je ons bellen (tel 076-5611530) of via de contactpagina contact opnemen.

Tijdens de cursus geven wij gerichte uitleg over relevante wettechnische aspecten van de Participatiewet en de beoordelingssystematiek van het UWV. Daarnaast wordt je als professional getraind om op een semi-gestructureerde manier de meest relevante informatie uit te vragen die van belang is bij het indienen van een indicatie aanvraag. Deze semi-gestructureerde manier van uitvragen is bij uitstek geschikt voor ‘niet-medici’ omdat je leert om een helder klantbeeld te schetsen zonder te medicaliseren.

Op de eerste dag (2 dagdelen) behandelen we theorie en oefenen we met het indicatiegericht vraaggesprek.
Op de tweede dag (1 dagdeel) wordt de opgedane kennis getoetst aan de hand van eigen praktijkervaringen.

De volgende onderwerpen komen aan bod

Dag 1 (voormiddag en namiddag)

  • Doel participatiewet / begrippen
  • Afstand tot de arbeidsmarkt versus arbeidsbeperking
  • Verschillende doelgroepen in het landelijk doelgroepregister
  • Criteria baanindicatie, beschut werk, medische urenbeperking
  • De-medicaliseren met het “indicatie gericht vraaggesprek”
  • Onderbouwing en aanvraagprocedure

Dag 2 (namiddag)

  • Evaluatie dag 1
  • Praktijkervaringen van cursisten
  • Bespreken van casuïstiek

Incompany

Elan Training verzorgt al haar opleidingen en trainingen ook incompany.

Meer informatie hierover vindt je op onze webpagina Elan Training Incompany


Contact:    tel 076-5611530    |    info@elantraining.nl