Opleiding Vakmanschap voor Klantmanagers en Participatiecoaches

Post-bachelor opleiding Vakmanschap Klantmanager

Deze post-bachelor opleiding wordt erkend door CPION

post-bachelor opleiding Vakmanschap Klantmanagers

In de Post-bachelor opleiding Vakmanschap klantmanager van Elan Training professionaliseer je je als klantmanager in jouw unieke vakmanschap. Het vak van klantmanagement is zeer divers, complex en aan verandering onderhevig. Als klantmanager (ook wel als participatiecoach betiteld) moet je van vele markten thuis zijn.

‘Gewoon goed’ is vaak niet voldoende. Je moet excelleren in:
– je interactie met klanten
– het hanteren van verschillende begeleidingsstijlen/methodieken
– resultaatgericht werken
– het doorgronden van het politieke speelveld van het sociaal domein
– het motiveren van werkgevers en werkzoekenden
– het effectief informeren van werkgevers en werkzoekenden over (juridische) re-integratie regelingen en -instrumenten
– het acquireren en netwerken bij werkgevers
Om zo maar wat taken/thema’s op te noemen …

Een vak waarin je nooit uitgeleerd bent
Dit unieke vakmanschap vraagt van klantmanagers continue professionalisering. Een Leven Lang Leren en Ontwikkelen is een must voor klantmanagers/participatiecoaches.
Elan Training sluit aan bij de instrumenten van het programma Effectiviteit en Vakmanschap van Divosa en de Beroepsvereniging van Klantmanagers (BVK). Binnen het kader van dit Vakmanschap heeft Elan Training een succesvolle pilot uitgevoerd bij Sociale Dienst Veluwerand en is zij nauw betrokken bij de ontwikkeling van het beroepsregister voor klantmanagers.

Een nieuwe opzet van de opleiding
De opleiding is geactualiseerd volgens de laatste ontwikkelingen in het werkveld, bij Divosa en de BvK. Ook is de opleiding nieuw qua opzet en zijn er een aantal didactische elementen toegevoegd om de studeerbaarheid te vergroten.

 • Nieuw: Individuele coaching en studiebegeleiding in het programma (2 studiedagen)
 • Nieuw: Reflectieve leerlijn met aandacht voor Professioneel Handelen & Leven Lang Leren (o.a. visieontwikkeling, intervisie en ethiek) (3 professionaliseringsdagen)
 • Nieuw: Integrale leerlijn met praktijkgerichte toetsing op basis van concrete beroepssituaties en realistische casuïstiek

In de Opleiding Vakmanschap Klantmanager volg je met een leergroep een vaste leerroute die je binnen een jaar afrondt.

Het programma van de Opleiding Vakmanschp Klantmanager duurt in totaal 34 dagdelen. Deze dagen zijn verspreid over zes modules en vier leerlijnen: een conceptuele, een vaardigheden-, een reflectieve en een integrale leerlijn. De reflectieve en de integrale leerlijnen zijn nieuw in het programma. In de reflectieve lijn is aandacht voor Professioneel Handelen & Leven Lang Leren, waarbij je werkt aan jouw visieontwikkeling op het vak, je verdiept in intervisie en ethiek. De integrale leerlijn bestaat uit de toetsing, die enkel praktijk georiënteerd is, gericht op toepassing van het geleerde in authentieke beroepssituaties. Er zijn in totaal zeven toetsmomenten, waarvan zes tussentijds en een eindopdracht. In het kader van ‘samenwerkend leren’ zijn er ook twee toetsmomenten die je in groepsverband uitvoert.
 
Met deze opleiding maak je je tot een aantrekkelijke gesprekspartner en professional binnen het domein van Arbeid, Verzuim & Re-integratie.

Opleidingslocatie: Intern op de trainingslocatie van Elan Training De Geershof in Ulvenhout bij Breda
Op aanvraag ook incompany mogelijk.
Niveau: HBO
Opleidingsduur reguliere variant: 6 modules, professionalisertingsdagen (3 losse dagen), studiedagen (2 losse dagen) en een slotdag (totaal 34 dagdelen)
Studiebelasting: 6-8 uur per week
Groepsgrootte: 8-14 deelnemers
Prijs (compleet): € 5.500,- btw vrij (prijs 2017)

Startdata en Inschrijfformulieren:

Opleiding Vakmanschap Klantmanager   •   Nieuwe data worden nog gepland


Download brochure Klantmanager / Participatiecoach

Verstuur het aanvraagformulier en ontvang de brochure (pdf) in je mailbox.

Velden met * zijn verplicht.

Je naam*

Je email*

Woonplaats*

Je organisatie / werkgever

*Wil je de nieuwsbrief van Elan Training per mail ontvangen?

Ja   NeeVoor wie is de opleiding Vakmanschap voor Klantmanagers en Participatiecoaches bedoeld?

Voor klantmanagers, participatiecoaches, re-integratieconsulenten, werkcoaches of casemanagers, die:

 • hun kennis, vaardigheden en repertoire willen vergroten op het gebied van doelmatig handelen en een eigentijdse aanpak voorstaan bij de re-integratie naar werk,
 • hun klanten effectief willen begeleiden naar werk door o.a. zelfsturing, talentontwikkeling en vitaliteit te bevorderen,
 • resultaatgericht en creatief willen optreden binnen een context van afnemende budgetten en veranderingen,
 • zich bewust willen zijn van hun eigen attitude, wijze van bejegenen van klanten en de effecten daarvan

Toelatingseisen

De opleiding is vormgegeven op hbo-niveau en vereist een hbo werk- en denkniveau. Voor de toelating wordt je vooropleiding, een relevant werkveld en je motivatie beoordeeld.

Vooropleiding: MBO-4, HAVO of hoger of niveau-assessment
Werkplek: Relevante werkplek, waarin je tenminste drie cliënten begeleidt in een werkbegeleidingstraject naar werk of praktijkstage.

Wat leer je?

Na afloop van de opleiding ben je in staat om als Klantmanager/Participatiecoach te werken en

 • lukt het je om klanten op de arbeidsmarkt te krijgen én te houden,
 • kun je de eigen kracht en motivatie van klanten mobiliseren,
 • ben je in staat om het proces van activering en toeleiding naar werk goed te regisseren en te managen,
 • lukt het je om meer klantgroepen met hun eigen problematiek te bedienen,
 • kun je acteren binnen kaders van afnemende budgetten voor re-integratie en participatie, waarin resultaatgerichtheid en creativiteit steeds belangrijker worden.

De opleiding is Post-hbo gecertificeerd.

Na positieve afronding ontvang je het erkende Post-hbo diploma van CPION.

erkend door Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs SPHBO

Inhoud van de lesmodules :

 • Module 1  ♦  De attitude van de klantmanager en zijn klanten 2-daagse
  In een intensief programma met (buiten)oefeningen staat je eigen attitude (grondhouding) als klantmanager ( participatiecoach) centraal. Je onderzoekt reflectief en met de feedback van anderen jouw grondhouding en wat verbeterpunten zijn. Daarnaast verdiep je je gesprekstechnieken. Je oefent met effectief verbaal en non-verbaal communiceren, objectieve en subjectieve waarneming, feedback geven en ontvangen. Je verkent hierbij wie je verschillende klanten zijn -hun perspectief en belangen-, zodat je goed kan aansluiten bij je kant. Je krijgt theorie aangereikt over verschillende specifieke doelgroepen. Je gaat bijvoorbeeld bij klanten met een psychische klachten verkennen wat een bepaalde aandoening betekent in relatie tot werk. Het is belangrijk dat je een goed beeld van je klant hebt en daarom besteden we ook aandacht aan assessment.
   
 • Module 2  ♦  De sociale zekerheid in het sociaal domein 1-dag
  Wat zijn de belangrijkste wetten en regels, rechten en plichten in de sociale zekerheid en het sociaal domein? Hoe werkt de Participatiewet, Wet banenafspraak en het doelgroepenregister van het UWV? Deze vragen passeren de revue. Je leert ook hoe loonwaarde wordt bepaald en hoe arbeidsmarktinstrumenten zoals loondispensatie, loonkostensubsidie, proefplaatsingen en de no-risk polis werken. Je krijgt kennis aangereikt op het gebied van arbeidsrecht en ontwikkelt je kennis rondom privacywetgeving. Tot slot krijg je inzicht in de rollen van de andere spelers in het speelveld van arbeidsongeschiktheid, arbeidstoeleiding en re-integratie, zoals de arbeidsdeskundige, jobcoach, en casemanager.
   
 • Module 3  ♦  Methodisch en integraal professioneel handelen van de klantmanager 2-daagse
  Je leert dat een goede diagnose een belangrijk vertrekpunt is voor methodisch werken. Je maakt kennis met enkele good practices op het gebied van diagnose en effectieve interventies waarmee je invulling geeft aan methodisch werken binnen jouw functie en organisatie. Daarnaast verdiep je je in integraal werken binnen een sociaal wijkteam. Bij het werken in een sociaal wijkteam wordt een beroep gedaan op samenwerken met andere professionals binnen het brede sociaal domein. Je oefent aan de hand van casuïstiek met de werkzame bestanddelen van integrale aanpak en samenwerking binnen sociale wijkteams. Met de aangereikte stof verdiep je jouw visie op integrale voorwaardelijke dienstverlening.
   
 • Module 4  ♦  Werkgeversbenadering en arbeidsmarktontwikkelingen 2-daagse
  Je verfijnt jouw werkgeversbenadering. Op basis van gescreende vacatures op werknemersprofielen, trek je conclusies over het matchen van je klant op een passende plek op de arbeidsmarkt. Je bent alert op arbeidsmarktindicatoren en lokale/regionale arbeidsmarktontwikkelingen bij het zoeken naar en invullen van vacatures voor werkzoekenden. Je leert kansen op dit vlak te benutten. Je oefent hoe je een werkgever enthousiasmeert en overtuigt, waarbij je gebruik maakt van een elevator pitch. Je verdiept jouw acquisitie- en netwerkvaardigheden met aspecten van ‘adviserend verkopen’ gericht op het realiseren van duurzame matches.
   
 • Module 5  ♦  Focus op motivatie, mogelijkheden en zelfsturing bij de klant 2-daagse
  Je leert belemmeringen en mogelijkheden bij je klant te herkennen, zodat je jouw klant kunt uitdagen/uitnodigen tot zelfsturing en daarbij de juiste interventies kunt aanreiken. Je kunt bij je klant ook op weerstand stuiten, die je eerst moet wegnemen. Het kan bijv. gaan om een klant die constant beren op de weg ziet, die steeds in de slachtofferrol schiet, die niet gemotiveerd is, of die geen grenzen kan aangeven. Je krijgt tools aangereikt om je ‘type klant’ te herkennen en interventies om gedragsverandering te bewerkstelligen. Je verdiept je o.a. in motiverende gesprekstechnieken, self-efficacy, ‘omdenken’ en principes van zelfsturing. Je oefent de aangereikte theorie met casuïstiek en rollenspelen.
   
 • Module 6  ♦  Individuele en groepsgewijze begeleiding naar duurzame arbeidsmarktbemiddeling 2-daagse
  Je gaat je verdiepen in oplossingsgerichte coaching; een methodiek die niet uitgaat van problemen, maar van oplossingen (en voortborduurt op motiverende gespreksvoering). Je leert uit te gaan van de sterke punten van je klant (positieve psychologie) en de toekomst te benaderen als iets dat je kunt creëren/beïnvloeden. Het stellen van oplossingsgerichte vragen tijdens het coachgesprek is essentieel. Oplossingsgerichte vragen kun je ook goed gebruiken tijdens bijvoorbeeld trainingen voor klanten. Onder druk van bezuinigingen maken gemeentes en werkbedrijven immers ook steeds meer gebruik van een groepsgewijze aanpak. Je krijgt inzicht in groepsdynamica en-processen, leert leerdoelen koppelen aan passende werkvormen en oefent met het ontwikkelen en uitvoeren van groepstrainingen. Je maakt hierbij kennis met het diagnosemodel van Karin de Galan.
   
 • Professioneel Handelen & Leven lang leren van de klantmanager 3 losse dagen
  Je gaat aan de slag met Sociale Innovatie in jouw organisatie en verdiept hiermee je visie op het vak. Daarnaast fris je jouw kennis van de intervisiemethode op en werk je in intervisiegroepen aan je eigen professionele ontwikkeling. Soms kom je in het werk bijzonder lastige situaties tegen, het kan gaan om wangedrag, agressie of ethische dilemma’s. Je verdiept je in ethiek en leert om verschillende belangen af te wegen, alvorens je een oplossingsstrategie kiest.
   
 • Studiedagen en coaching 2 losse dagen
  Op twee begeleide studiedagen kan je je samen met de andere deelnemers verdiepen in de aangereikte stof, kan je elkaar consulteren en feedback geven op stukken of samen aan de groepsopdrachten werken. Daarnaast kan je intekenen voor een persoonlijk coachgesprek met een trainer. Vooraf stuur je jouw vragen in, zodat hij je optimaal kan ondersteunen.
   
 • Slotdag
  Je verdedigt tegenover een panel van medestudenten en trainers je eindopdracht. Ook vindt op deze slotdag de diploma-uitreiking plaats en de evaluatie van de opleiding.

Incompany

Elan Training verzorgt al haar opleidingen en trainingen ook incompany.
Bijvoorbeeld voor een groep klantmanagers van één sociale dienst, een werkplein of een aantal samenwerkende sociale diensten. Graag informeren wij je over de mogelijkheden en kosten.

Meer informatie hierover vindt je op onze webpagina Elan Training Incompany


Contact:    tel 076-5611530    |    info@elantraining.nl