Wet- en Regelgeving Sociale Zekerheid

Wet- en Regelgeving Sociale Zekerheid
     (1-daagse cursus)
     De perfecte mix: Participatiewet/Wajong/WIA & actuele ontwikkelingen

Cursus Wet- en Regelgeving


Als gevolg van de huidige ‘participatiemaatschappij’ is de oorspronkelijke rolverdeling in het werkveld wezenlijk veranderd.

De Rijksoverheid heeft zich gedeeltelijk uit de sociale zekerheid teruggetrokken, terwijl de zeggenschap van werkgevers, verzekeraars en gemeenten toegenomen is.
Het gaat nu om ‘werk boven uitkering’ en ‘participeren naar arbeidsvermogen’.
De nieuwe rollen en verantwoordelijkheden hebben tot gevolg gehad dat wetten en regels vernieuwd en aangepast zijn. Gedegen actuele kennis hierover is onmisbaar voor iedereen die in de dagelijkse praktijk van de sociale zekerheid werkzoekenden wil begeleiden naar een vorm van (on)betaalde arbeid.

Participatiewet & rolverdeling UWV en gemeenten
Sinds 01-01-2015 is de Participatiewet in werking getreden. Een grote groep jongeren die voorheen een beroep konden doen op de Wajong zijn nu aangewezen op ondersteuning vanuit de gemeente. UWV en gemeenten hebben hierin een andere rol gekregen. Uit de praktijk blijkt dat deze rolverdeling niet altijd even helder is. Om jongeren en werkzoekende met een arbeidsbeperking op de juiste manier te ondersteunen wordt op een praktische manier uitleg gegeven over;
“wie, waar verantwoordelijk voor is”.

In de training krijg je uitleg over de rolverdeling UWV en gemeenten, nieuwe wetstechnische begrippen, indicatiestellingen, relatie Participatiewet versus Wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten en werkgeversinstrumenten.

Cursuslocatie: Intern op de trainingslocatie van Elan Training De Geershof in Ulvenhout bij Breda
Op aanvraag ook incompany mogelijk.
Niveau: MBO-HBO
Cursusduur: 1 dag (2 dagdelen)
Groepsgrootte: 6 – 12 deelnemers
Prijs: € 375,- BTW vrij, inclusief lunch en reader
Afronding: Certificaat van deelname

Startdatum en Inschrijfformulier:

Wet- en Regelgeving Soc. Zekerheid   •   Nieuwe data worden nog gepland


Voor wie is de cursus Participatiewet versus Wet- en Regelgeving Sociale Zekerheid bedoeld?

De cursus is ontwikkeld voor iedereen die vanuit zijn of haar professie met de sociale zekerheid te maken heeft, zoals staf,- en beleidsmedewerkers, Jobcoaches, klantmanagers, regisseurs, HRM-adviseurs, re-integratieadviseurs, casemanagers, werkcoaches, stage docenten (Pro/VSO/Entree), ambulant begeleiders zorg, uitvoerende beschut werk en iedereen die actief is in het begeleiden van personen met een arbeidsbeperking.

Wat leer je?

Na afloop van deze cursus beschik je over wetstechnisch kennis en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Je hebt handvatten gekregen om op een adequate en juridisch verantwoorde wijze de huidige en toekomstige regelgeving te interpreteren en toe te passen. Ook heb je inzicht gekregen in de rollen en verantwoordelijkheden van uitvoerders in de sociale zekerheid en sociale partners. Hierdoor ben je in staat om zowel klant “werknemer” als klant “werkgever” te adviseren en te informeren over wetten en re-integratie instrumenten. Daarnaast worden begrippen zoals, indicatie Banenafspraak, Landelijk DoelgroepRegister, advies Beschut Werk , arbeidsvermogen, loondispensatie, loonkosten subsidie enz. helder uitgelegd.

Startdatum Participatiewet versus Wet- en Regelgeving Sociale Zekerheid

De exacte lesdata en -tijden vind je op het inschrijfformulier (zie hierboven).

Je kunt ons ook bellen of via de contactpagina contact opnemen als je vragen hebt.

De cursus wordt verzorgd door ervaren docenten die actuele vraagstukken vanuit hun dagelijkse (arbeidsdeskundige) beroepspraktijk behandelen, veelal aan de hand van casuïstiek. Tijdens de training is er voldoende ruimte voor ervaringen en vraagstukken van deelnemers.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 

 • Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij

  De afgelopen jaren is de verzorgingsstaat getransformeerd naar een participatiemaatschappij. De WAO is bijvoorbeeld opgevolgd door de WIA, met een sterke prikkel om ondanks een verminderde belastbaarheid toch aan het werk te blijven. Ook andere terreinen van de sociale zekerheid (WWB, WW, Wajong & WSW) ondergaan een metamorfose. Met ingang van de participatiewet, is er voor bepaalde groepen werkzoekenden veel veranderd. De focus ligt vooral op werken naar arbeidsvermogen waarbij de baanafspraak de kapstok is om dit te realiseren. In de cursus wordt uiteengezet hoe deze uitgangspunten in wetgeving zijn vertaald.

 • De belangrijkste wetgeving

  In deze cursus komen een aantal belangrijke wetten aan bod: WIA, Bijstand (WMO), Wajong, Participatiewet etc.

  1. Rolverdeling UWV en gemeenten
  2. Nieuwe wetstechnische begrippen sinds de Participatiewet
  3. Positionering Wajong / herindeling Wajong
  4. Indicatiestellingen UWV (indicatie banenafspraak / advies indicatie Beschut werk
  5. Werkgeversregelingen
    
 • Uitvoering van de sociale zekerheid

  De omvorming van verzorgingsstaat tot participatiemaatschappij maakte het noodzakelijk om de organisatie van de sociale zekerheid volledig te herzien. Deze cursus laat zien hoe op dit moment de uitvoering van de sociale zekerheid is georganiseerd en welke veranderingen op handen zijn.

 • Re-integratie-instrumenten

  De sociale zekerheidswetten voorzien in een breed arsenaal aan re-integratie-instrumenten. In deze cursus komen zij stuk voor stuk aan bod. Diverse re-integratie bevorderende regelingen voor personen met een arbeidsbeperking worden behandeld, zoals de WTL (Wet Tegemoetkoming Loondomein; LIV/LKV), no-riskpolis, werkplekaanpassingen, loonkostensubsidie, loondispensatie, proefplaatsing, job coaching etc.

 • Toekomstige ontwikkelingen (Breed offensief)

  Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Gemeente zijn vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen die vallen onder deze wet. Na de invoering van de Participatiewet zijn er continu veranderingen aan de orde geweest. Verdere ontwikkelingen (Breed offensief) en veranderingen worden in deze training behandeld.

Incompany

Elan Training verzorgt al haar opleidingen en trainingen ook incompany.

Meer informatie hierover vindt je op onze webpagina Elan Training Incompany

➔   Wajong calculator:
De wajongcalculator wordt vanaf 2020 niet meer ge-update. Het UWV heeft inmiddels diverse rekenhulpen beschikbaar gesteld om de (uitkerings)gevolgen bij inkomsten uit arbeid inzichtelijk te maken.


Contact:    tel 076-5611530    |    info@elantraining.nl