Wet verbetering poortwachter (WVP) en WIA

Wet verbetering poortwachter (WVP) en WIA (1-daagse cursus)

      Een must voor iedereen die beroepshalve met arbeidsverzuim en re-integratie te maken heeft

cursus Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en WIA

Voor iedereen die beroepshalve met arbeidsverzuim en re-integratie te maken heeft is gedegen en praktische kennis van de Wet verbetering Poortwachter (WvP) en Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) onmisbaar. In deze cursus leer je de ins-en-outs van beide wetten.
 

Aangekondigde veranderingen in het regeerakkoord
In het onlangs gepresenteerde Regeerakkoord komen veel zaken die werkgevers en werknemers de komende jaar zullen raken. Van beiden wordt verwacht dat zij (veel) meer aandacht aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers zullen gaan besteden. Dat is ook hard nodig, want vergrijzing in combinatie met ontgroening betekent simpelweg dat werknemers de komende decennia steeds langer moeten zullen gaan werken (vanaf 2018 gaat de pensioenleeftijd omhoog naar 66 jaar en 4 maanden). Deze ontwikkeling komt in het Regeerakkoord tot uitdrukking in maatregelen betreffende de transitievergoeding, de WIA, Wet Verbetering Poortwachter, tijdelijke contracten, ketenregeling, re-integratie instrumenten en ontslagbescherming. Deze aangekondigde veranderingen komen allemaal aan bod in de training WIA en Poortwachter.

Wet verbetering Poortwachter (WvP)
In de WvP is geregeld wat van een werkgever en een werknemer tijdens de eerste 2 jaar van ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt verwacht als een werknemer vanwege langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat is te werken. De bedoeling van de WvP is het terugdringen van langdurig verzuim door snel en effectief ingrijpen.

Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
Na 2 jaar ziekte en arbeidsongeschiktheid komt de WIA in beeld. In de advisering van zowel werkgever als werknemer is het schetsen van de scenario’s na 2 jaar ziekte cruciaal. Wie is dan verantwoordelijk voor de re-integratie? Welke kosten zijn met de WIA gemoeid? Wist je bijvoorbeeld dat een werkgever (maximaal) 12 jaar financieel verantwoordelijk is voor een zieke werknemer?

Cursuslocatie: Intern op de trainingslocatie van Elan Training De Geershof in Ulvenhout bij Breda
Op aanvraag ook incompany mogelijk.
Niveau: MBO-HBO
Cursusduur: 1 dag (2 dagdelen)
Groepsgrootte: 8-12 deelnemers
Prijs: € 375,- btw vrij (prijs 2017), inclusief lunch
Afronding: Certificaat van deelname

Startdatum en Inschrijfformulier:

Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en WIA   •   9 april 2020   ➔   Download inschrijfformulier

Combinatie:
Wet- en Regelgeving Soc. Zekerheid 8 april en Wet Verbetering Poortwachter en WIA 9 april 2020   ➔   Download inschrijfformulierVoor wie is de cursus Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en WIA bedoeld?

De cursus is ontwikkeld voor iedereen die te maken heeft met uitval van werknemers door ziekte of arbeidsongeschiktheid en hun re-integratie, zoals medewerkers personeelszaken, afdelingshoofden en ander managers, arbeidsdeskundigen, HRM-adviseurs, re-integratieadviseurs, jobcoaches, casemanagers en werkcoaches, leidinggevenden, etc.

Wat leer je?

Je begrijpt de uitgangspunten en achtergronden van de WvP en WIA en kunt daar naar handelen. Je krijgt inzicht in de rechten en plichten van werkgever, werknemer, verzekeringsmaatschappij en het UWV. Je kunt onderscheid maken in de rollen van de diverse deskundigen en je leert te sturen door interventies in te zetten.
Je begrijpt hoe de claimbeoordeling door het UWV plaatsvindt. De onderverdeling binnen de WIA (IVA, WGA en 35-min) is je duidelijk en je kunt globaal de financiële gevolgen uitrekenen voor de werknemer en werkgever. Daarnaast krijgt je inzicht in de effecten van het eventuele eigen risicodragerschap voor werkgever.

Startdatum Wet verbetering poortwachter (WVP) en WIA

De exacte lesdata en -tijden vind je op het inschrijfformulier (zie hierboven).

Je kunt ons ook bellen of via de contactpagina contact opnemen als je vragen hebt.

De cursus wordt verzorgd door ervaren docenten die actuele vraagstukken vanuit hun dagelijkse (arbeidsdeskundige) beroepspraktijk behandelen, veelal aan de hand van casuïstiek. Er is ruimte voor de ervaringen en vraagstukken van de deelnemers.

De volgende onderwerpen komen aan bod

 • Beroeps- en arbeidsmarktkunde

  De verantwoordelijkheid voor de bestrijding van langdurig ziekteverzuim ligt sinds een aantal jaren bij de werkgever, die daarin ondersteund wordt door een arbodienst. Pas wanneer het duidelijk is dat de werknemer niet meer binnen het eigen bedrijf de arbeid kan hervatten, treedt het UWV op als ‘Poortwachter’ voor de WIA. In dit onderdeel komt onder meer de verlengde loondoorbetaling en verlengde ontslagbescherming aan de orde, alsmede de vraag in hoeverre het verzuim kan worden gemedicaliseerd.

 • Tijdsbalk bij ziekteverzuim

  Tijdens deze cursus wordt de volledige tijdsbalk die in het kader van de Wvp geldt nagelopen.

 • De diverse rollen binnen de WvP

  In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer. We gaan in op de casemanager en de overige functionarissen die betrokken zijn bij verzuim en inzetbaarheid, zoals van de HR-adviseur, preventiemedewerker, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, en uiteraard de werknemer en werkgever zelf.

 • Beoordelingskader van UWV

  Indien de re-integratie van een zieke werknemer niet slaagt, vindt overdracht van verantwoordelijkheden plaats van werkgever naar UWV. Om dit proces ordelijk te laten verlopen, is een complex van regels opgesteld, ‘het poortwachtersmodel’. Hoe toetst het UWV de geleverde inspanningen van werkgever en werknemer? Hoe kan een bekortingsverzoek bij een door UWV opgelegde loonsanctie worden ingediend?

 • Geheimhouding en College Bescherming Persoonsgegevens

  Wij gaan met jou in op de regels die gelden bij de vraag: wie praat met wie over het verzuim en de medische aspecten daarvan? Welke regels voor privacy spelen daarbij een rol?

 • Van Ongevallenwet tot WIA

  De geschiedenis van regelingen voor arbeidsongeschiktheid in vogelvlucht, uitgangspunten van de huidige wetgeving, zoals de verantwoordelijkheidsverdeling tussen publiek en privaat

 • Onderverdeling WIA

  Inhoud en achtergronden van de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA). Wat gebeurt er indien iemand minder dan 35% arbeidsongeschikt is?

 • Claimbeoordeling en criteria

  Hoe verloopt de beoordelingsprocedure voor de WIA, wie zijn daarbij betrokken en wat zijn de beoordelingscriteria voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid? Wat indien de wachttijd niet is volbracht?

Incompany

Elan Training verzorgt al haar opleidingen en trainingen ook incompany.

Meer informatie hierover vindt je op onze webpagina Elan Training Incompany


Contact:    tel 076-5611530    |    info@elantraining.nl